ZAPISNIK sa Sastanka Upravnog tijela Udruženja SALUTOGENEZA održanog 15.02. 2013. godine

Sastanak je održan 15.02. 2013. godine u terminu od 13:00h do 15:00h, u prostorijama Doma zdravlja Tuzla.

PRISUTNI članovi Upravnog tijela Udruženja su: Prof. dr. sc. Nurka Pranjić- predsjednik Udruženja, prim. dr. Muzema Hodžić, Mr. sc. Sanja Brekalo-Lazarević, Jasmina Omerović inžinjer zaštite na radu i Alma Mujačić dipl.medicinska sestra.

DNEVNI RED

  1. Uvodna riječ predsjednice Udruženja prof. dr. sc. Nurka Pranjić
  2. Rasprava o tekućoj problematici
  3. Izvještaj sa sastanka mreže WHO za jugoistočnu Evropu u Bukureštu

Tok sastanka,

1. Uvodna riječ predsjednice Udruženja prof. dr. sc. Nurka Pranjić

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić je pozdravila prisutne i upoznala sa dnevnim redom sastanka Udruženja.

2. Rasprava o tekućoj problematici

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić je upoznala prisutne da treba aktivirati članove Udruženja da uplate zaostale članarine/ kao i dati šansu bivšim članovima Udruženja da to ponovno budu. Nikada nam jedinstveni pristup razvoju medicine rada nije bio više potreban. U septembru 2013. godine će biti održan sastanak Skupštine Udruženja kojem će predhodit još jedan sastanak Upravnog tijela.
Dr. Muzema Hodžić je iznijela podatke o radu medicine rada u Brčko distriktu. Medicina rada je izdvojena u organizacionom planu.

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić je predložila da se održi simpozijum u Brčkom pod nazivom „Zdrav radnik na zdravom radnom mjestu“. Na simpozijum u aktivnosti „Okrugli sto“ će biti pozvani osim specijalista medicine rada, predstavnici Vlasti i lokalnih zajednica, Sindikati, predstavnici medija i drugi. Promovisati simpozijum u smislu zajedničkih aktivnosti sa Udruženjem RS.

3. Izvještaj sa sastanka u Bukureštu

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić je iznijela zaključke Kongresa medicine rada koji je održan u Meksiku.

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić je iznijela zaključke i osnove izvještaja sa sastanka mreže WHO za jugoistočnu Evropu u Bukureštu poslane u Ministarstvo zdravstva Federacije BiH i WHO ured u Bonu.

sekretar Udruženja
Alma Mujačić, dipl. m.s.