ZAPISNIK sa Sastanka Upravnog tijela Udruženja SALUTOGENEZA održanog 05.04. 2013. godine

Broj: 6/2013

ZAPISNIK sa Sastanka Upravnog tijela Udruženja SALUTOGENEZA

Sastanak je održan 05.04. 2013. godine u terminu od 13:00h do 15:00h, u prostorijama Doma zdravlja Tuzla.

PRISUTNI: Prof. dr. sc. Nurka Pranjić- predsjednik Udruženja, Dr. Velida, Mr. sc. Sanja Brekalo-Lazarević i Alma Mujačić dipl.m.s. sa slijedećim dnevnim redom:

  1. Simpozijum u vezi profesionalnih bolesti
  2. Seminar radionice „Procjena rizika“
  3. Rasprava o pravilnicima
  4. Krovna institucija medicine rada
  5. ICOH
  6. Simpozijum o pneumokoniozama, azbestu i fibrozi
  7. Razno

Tok sastanka,

Tačka br. 1. Simpozijum u vezi profesionalnih bolesti

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić je pozdravila prisutne i upoznala sa dnevnim redom sastanka Udruženja.

Dat je prijedlog da se organizuje simpozijum u vezi profesionalnih bolesti u Brčkom. Potrebno je animirati stare članove udruženja i štampati promotivni materijal za simpozijum. Pozvati što više medija. Dr. Velida je komentarisala slabu informisanost.

Tačka br. 2. Seminar radionice „Procjena rizika“

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić je predložila da se obavijeste komore o potrebi licenciranja akta o procjeni rizika. Seminar bi se organizovao kao radionice koje bi činilo 15 do 20 članova. Cijena za učešće je 300 eura. Prisutni su upoznati sa novim Zakonom o radu BiH. Po ovom zakonu moraju se imati akti o procjeni rizika i to sva zanimanja, a ne samo sa posebnim uslovima.

Tačka br. 3. Rasparva o pravilnicima

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić je upoznala prisutne da nisu u potpunosti prihvaćeni pravilnici. Staviti na WEB stranicu udruženja informaciju o pravilnicima.

Tačka br. 4. Krovna institucija medicine rada

Prof. dr. sc. Nurka Pranjić je govorila o značaju jačanja kapaciteta medicine rada i izgradnji institucija. Potrebno je stvoriti krovnu instituciju i vršiti nadzor nad svim institucijama. Dati značaj edukaciji diplomiranih medicinskih sestara u medicini rada.

Tačka br. 5. ICOH

Internacionalna organizacija medicine rada ICOH nagrađuje mlade članstvom.

Tačka br. 6. Simpozijum o pneumokoniozama, azbestu i fibrozi

Dat je prijedlog za Simpozijum o pneumokoniozama, azbestozi i fibrozi. Sljedeći sastanak se predlaže u Unsko Sanskom kantonu. Ova tema se ostavlja otvorena za sljedeći sastanak koji se treba održati u oktobru 2013. godine

Tačka br. 7. Razno

U Upravnom odboru Udruženja su bili Dr. Vesna Klisura i dr. Nermina Ćemalović ali zbog istupanja iz Udruženja potrebno je izabrati nove članove. Predlažu se izbor novih podpredsjednika:

Dr. Rešad Numić
Dr. Ahmet Šertović
Dr. Sead Numić
Dr. Jasmin Behrić
Glasanje će biti na WEB stranici.

sekretar Udruženja
Alma Mujačić, dipl. m.s.

predsjednica Udruženja: prof. dr. sc. Nurka Pranjić