Statut

Na osnovu odredbi člana 12. Zakona o Udruženjima i Fondacijama Bosne i Hercegovine („Službene novine Federacije BiH“, br. 45/02), Osnivačka Skupština Udruženja Medicine rada „Salutogeneza“ u Federaciji Bosne i Hercegovine održana 11.03.2010. godine jednoglasno je donijela sljedeći

S T A T U T

UDRUŽENJA STRUČNJAKA MEDICNE RADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE „SALUTOGENEZA“

Članak 1.

Ovim Statutom uređuje se naziv, sjedište i područje na kojem Udruženje djeluje, djelatnost Udruženja, svrha i programski ciljevi Udruženja, uvjeti i način učlanjenja u Udruženje i prestanak članstva, kao i prava, dužnosti i odgovornosti članova Udruženja, upravni organi Udruženja, način njihovog izbora, uvjeti i način opoziva, trajanje mandata, način odlučivanja i odgovornosti, način stjecanja, korištenja i raspolaganja sredstvima Udruženja, način donošenja odluke o prestanku rada Udruženja, javnost rada, način donošenja Statuta, izmjenme i dopune Statuta, pečat i zastupanje i predstavljanje Udruženja.

Članak 2.

Udruženje je neovisna, nevladina, nestranačka, nereligijska i neprofitna udruga stručnjaka medicine rada koji imaju za cilj unaprijediti zdravlje i sigurnost na radnom mjestu i doprinijeti razvoju zdravog radnog i životnog okoliša. Pod stručnjacima medicine rada podrazumijevaju se: specijalisti medicine rada, ovlašteni ljekari porodične i opće medicine, ljekari drugih specijalnosti, psiholozi, medicinske sestre tehničari, diplomirane medicinske sestre/ tehničari, kao i drugi stručnjaci koji su se opredijelili za rad u području medicine rada.

Članak 3.

Udruženje ima svojstvo pravne osobe, a koje stiče nakon upisa u registar kod nadležnog ministarstva, a u skladu sa Zakonom.

1. NAZIV, SJEDIŠTE I PODRUČJE DJELOVANJA UDRUŽENJA

Članak 4.

Naziv Udruženja je:

UDRUŽENJA STRUČNJAKA MEDICINE RADA U FEDERACIJI BOSNE I HERCEGOVINE „SALUTOGENEZA“

УДРУЖЕЊЕ CTRYЧЊAKA MEДИЦИНE PAДA Y ΦEДEPAЦИJИ БOCHE И XEPЦEГOBИHE„CAЛYTOГEНEЗA“

ASSOCIATION ON OCCUPATIONAL HEALTH IN FEDERATION OF BOSNIA AND HERZEGOVINA „SALUTOGENEZA“

Skraćeni naziv Udruženja je:

UDRUŽENJE „SALUTOGENEZA“

Članak 5.

Sjedište Udruženja je u Tuzli, Univerzitetska 1. 75000 Tuzla

Članak 6.

Udruženje djeluje na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH) i šire, u skladu sa Zakonom.

2. CILJEVI I DJELATNOST UDRUŽENJA

Članak 7.

Udruženje „Salutogeneza“ je otkrilo značajne probleme na bosanskohercegovačkim radnim mjestima uz značajno ugrožena ljudska prava na zdravlje, život i rad, te namjerava kroz edukacijske, istraživačke i ekspertske aktivnosti utjecati na ozdravljenje radnih mjesta (salutogeneza) i vraćanje vrijednosti rada u cilju održavanja ravnoteže ljudskog zdravlja.

Udruženje će ciljeve ostvarivati putem slijedećih djelatnosti:

 1. Udruženje će praćenjem razvoja medicine rada i srodnih disciplina sudjelovati u edukaciji timova medicine rada koji su odgovorni za zdravlje i sigurnost na radu- zalagaće se za kontinuirano učenje i profesionalni razvoj stručnjaka u ovoj oblasti, kao i zaposlenika za čije očuvanje zdravlje se zalaže.
 2. Učestvovati u istraživanju i projektnim zadacima iz područja očuvanja zdavlja, kvalitete života i radne sposobnosti.
 3. Udruženje će djelovati razvijanjem i očuvanjem medicinske etike i deontologije timova stručnjaka medicine rada.
 4. Konkretnim djelovanjem će se zalagati za prevenciju smrtnih povrede na radu, profesionalnih bolesti i bolesti u vezi s radom.
 5. Pratiti i proučavati potrebe za razvoj medicine rada u svim dijelovima Bosne i Hercegovine (Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske).
 6. Stalnim, predanim i efikasnim radom na poboljšanju i očuvanju radne sposobnosti i zdravlja zaposlenih- učiniti radna mjesta zdravijim ili zdravim.
 7. Baviće se izdavačkom djelatnošću (izdavati brošuru ili žurnal sukladno Statutu i Zakonu) radi upoznavanja svojih članova i šire javnosti o radu Udruženja sukladno Zakonu.
 8. Surađivati sa Udruženjima specijalista drugih grana medicine i Udruženjima stručnjaka nemedicinskih profila (u zemlji i inostranstvu).
 9. Gajiti međusobnu solidarnosti, kolegijalnost i kooperativnost.
 10. Djelovati u cilju osposobljavanja timova medicine rada u svim uslovima.
 11. Javno zagovarati unapređenje (promociju) zdravlja, sigurno i zdravo radno mjesto u lokalnim zajednicama na području Bosne i Hercegovine.
 12. Djelovanje na afirmaciji medicine rada kao stručnog, naučnog i pedagoškog entiteta.

3. POSTUPAK PRIMANJA I ISKLJUČENJA IZ UDRŽENJA

Članak 8.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno.

Član Udruženja može, po pravili, biti svaki građanin Bosne i Hercegovine ili strani državljanin koji ima prebivalište u Bosni i Hercegovini, a koji ispunjava kriterije Udruženja.

Članak 9.

Članstvo u Udruženju se stječe učlanjenjem od dana upisa u registar članova Udruženja i davanjem izjave pristupa.

Članak 10.

Prava i dužnosti članova Udruženja su:

 • birati biti biran u organe Uprave,
 • sudjelovati u radu Udruženja,
 • razmatrati i ocjenjivati rad Organa Udruženja,
 • pokretati pitanje odgovornosti i opoziva članova Udruženja,
 • biti blagovremeno informisan o radu Udruženja,
 • prisustvovati svim skupovima, davati prijedloge, postavljati pitanja i tražiti odgovore,
 • ostvarivati određena prava i pogodnosti u skladu sa Odlukama i drugim aktima Udruženja,
 • pridržavati se odredbi ovog Statuta,
 • aktivno učestvovati u ostvarivanju ciljeva i izvršavanju zadataka Udruženja,
 • čuvati ugled Udruženja kroz pridržavanje i promovisanje pozitivnih iskustava dobre prakse.

Članak 11.

Članovi u Udruženju su ravnopravni u ostvarivanju svojih prava.

Članak 12.

Članstvo u udruženju prestaje:

 1. Ako član Udruženja djeluje suprotno programskim ciljevima Udruženja;
 2. Ako član Udruženja neetičnim radnjama i svojim ukupnim ponašanjem ruši ugled Udruženja i etičkog kodeksa.
 3. Ako član Udruženja ne plati članarinu 3 mjeseca uzastopno.

Članak 13.

Odluka o isključenju člana Udruženja daje se u pisanoj formi, a potpisuje je predsjednik Udruženja.

Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini u roku od 15 dana od prijema Odluke o isključenju.
Odluka Skupštine nakon podnošenja žalbe je konačna.

4. ORGANIZACIONA ŠEMA I ORGANI UDRUŽENJA

Članak. 14.

Organi upravljanja Udruženjem su Skupština i Upravno tijelo. Najviši organ Udruženja je Skupština. Skupštinu čine svi članovi Udruženja.

Članak 15.

Skupština se sastaje po potrebi, a najmanje jednom godišnje. Saziva je predsjednik Skupštine 15 dana prije njenog zasjedanja. Presjednik Skupštine je dužan sazvati Skupštinu u slučaju kad to zahtijeva najmanje 1/3 članova Skupštine ili kad to zatraži predsjednik Udruženja.

Članak 16.

Skupština Udruženja:

 1. Donosi Statut, izmjene i dopune Statuta i druge akte Udruženja određene Statutom;
 2. Daje saglasnost za pravne radnje poduzete u postupku osnivanja Udruženja;
 3. Imenuje i opoziva osobu ovlaštenu za zastupanje i predstavljanje Udruženja,
 4. Usvaja izvještaje koje je pripremila osoba ovlaštena za zastupanje i predstavljanje Udruženja;
 5. Odlučuje o udruživanju u saveze, pripajanju, razdvajanju, transformaciji, prestanku rada, i drugim statusnim pitanjima;
 6. Usvaja godišnji program i plan rada Udruženja i strateški plan Udruženja;
 7. Donosi finansijski plan Udruženja;
 8. Usvaja završni račun Udruženja;
 9. Obavlja druge poslove i zadatke u skladu sa Zakonom, ovim Statutom i drugim općim aktima Udruženja.

Članak 17.

Za obavljanje određenih poslova Skupština može formirati i druge radne grupe, odbore i slično.

5. UPRAVNO TIJELO I PREDSJEDNIK UDRUŽENJA

Članak 18.

Upravno tijelo i predsjednika bira Skupština na mandatni period od 4 godine.
Upravno tijelo se sastoji od predsjednika, 2 podpredsjednika, sekretara, i 3 člana, a imenuje ga Skupština Udruženja.
Kod izbora članova Upravnog tijela treba voditi računa o doprinosu u struci i nauci (kompetentnosti), nacionalnoj i teritorijalnoj pripadnosti, o spolu i dobi.

Članak 19.

Upravno tijelo se sastaje svaka 4 mjeseca, a po potrebi i češće. Radom Upravnog tijela rukovodi predsjednik Udruženja, a u njegovoj odsutnosti zamjenjuje ga jedan od podpredsjednika. Predsjednik Udruženja može sazvati sjednicu Upravnog tijela i ranije od navedenog termina na sopstvenu inicijativu, ili na zahtjev najmanje 3 člana Upravnog tijela.

Članak 20.

Predsjednik Udruženja predstavlja i zastupa Udruženje u zemlji i inostranstvu, provodi Odluke i preporuke svjetskih asocijacija, ljekarskih udruženja i Svjetske zdravstvene organizacije, kao i ljekarskih komora i Skupštine Sabora ljekara Bosne i Hercegovine i Udruženja.
Osim toga predsjednik Udruženja kao lice ovlašteno za zastupanje i predstavljanje Udruženja:

 1. Priprema sjednice Skupštine;
 2. Priprema i predlaže nacrt izmjena Statuta i drugih akata koje donosi Skupština;
 3. Provodi politiku, zaključke, i druge Odluke koje je donijela Skupština;
 4. Upravlja imovinom Udruženja;
 5. Podnosi godišnje ili periodične izvještaje o svom radu Skupštini na usvajanje;
 6. Vrši druge poslove određene Statutom.

Predsjednik za svoj rad odgovara Skupštini.

Članak 21.

Podpredsjednici Udruženja u svemu pomažu i zamjenjuju predsjednika u slučaju njegove odsutnosti. Podpredsjednici u dogovoru sa Upravnim tijelom i između sebe odlučuju o segmentima rada Upravnog tijela za koji će biti odgovorni.

Članak 22.

Sekretar Udruženja sarađuje sa predsjednikom u pripremi sjednica Upravnog tijela, Skupštine, i kongresa medicine rada, kao i o drugim poslovima u radu Udruženja.
Odgovoran je za:

 1. Zapisnik i izvještaj sa sjednice Upravnog tijela,
 2. Stara se o ispunjavanju planova i programa rada Udruženja,
 3. Utvrđuje dnevni red sjednice,
 4. Vrši dostavljanje poziva za sjednicu,
 5. Stara se o korespodenciju i administrativnim poslovima Udruženja,
 6. Obavlja i druge poslove ukoliko se ukaže potreba.

Sekretara u slučaju spriječenosti zamjenjuje član Udruženja kojeg on odredi.

6. KONGRES MEDICINE RADA

Članak 23.

Kongres saziva Skupština Udruženja zbog rasprave o najznačajnijim problemima medicine rada, kao i drugim pitanjima od značaja za rad, položaj i ulogu Udruženja.

Članak 24.

Kongresne teme utvrđuje Skupština Udruženja na prijedlog predsjednika i upravnog tijela. Ona bira Kongresni odbor, a odbor vrši sve poslove oko održavanja kongresa.

Kongresni odbor obrazuje pomoćna tijela neophodna za rad kongresa: organizacioni odbor, naučni (redakcioni) odbor, imenuje počasne članove, komisije i drugo.
Kongresni odbor redovno podnosi izvještaj Upravnom tijelu Udruženja u toku priprema, a po održanom kongresu podnosi Izvještaj Skupštini Udruženja.
Kad Skupština Udruženja prihvati njegov izvještaj, odbori kongresa se raspuštaju.

7. SREDSTVA UDRUŽENJA, NAČIN KORIŠTENJA I KONTROLA

Članak 25.

Udruženje sredstva stiče iz slijedećih izvora:

 • Članarina,
 • Dobrovoljni prilozi i pokloni fizičkih i pravnih lica,
 • Sredstva dodijeljena iz proračuna,
 • Prihodi od kamate na oročena sredstva, dividendi, dobiti od kapitala, honorara i sličnih izvora pasivnih prihoda;
 • Prihodi stečeni obavljanjem privrednih djelatnosti u skladu sa Zakonom,
 • Drugi prihodi stečeni u skladu sa Zakonom i Statutom.

Članak 26.

Udruženje je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati finansijske izvještaje prema pozitivnim propisima Bosne i Hercegovine.

Članak 27.

Za finansijsko materijalno poslovanje Udruženja odgovorni su skupština Udruženja i predsjednik.

Članak 28.

O raspolaganju osnovnim sredstvima, pokriću gubitaka, i otpisu nenaplativih potraživanja odlučuje Skupština.

Članak 29.

Utrošak sredstava utvrđuje se periodičnim obračunom i završnim obračunom Udruženja.

Skupština vrši kontrolu:

 • provođenja Statuta i drugih akata Udruženja,
 • provođenja Odluka Skupštine,
 • provođenje programa i plana rada Udruženja,
 • zakonitosti u oblasti finansijskog poslovanja Udruženja,
 • provođenja Odluka, zaključaka, i drugih akata Udruženja.

8. JAVNOST RADA

Članak 30.

Rad Udruženja je javan. Javnost rada ostvaruje se neposrednim informisanjem i putem sredstava javnog informisanja.

Članovi Udruženja moraju biti redovno i istinito informisani o radu Udruženja. Za javnost rada odgovoran je predsjednik Udruženja.

9. IZMJENE I DOPUNE STATUTA

Članak 31.

Skupština Udruženja je isključivo nadležna za izmjene i dopune Statuta. Skupština Udruženja je autentični tumač odredbi Statuta.

Članak 32.

Pokretanje procedure za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti Skupština ili predsjednik Udruženja. Odluke o izmjeni ili dopuni Statuta se donose ukoliko za Odluku glasaju 2/3 članova.

10. OPIS, OBLIK I SADRŽAJ PEČATA I ZNAKA

Članak 33.

Udruženje ima svoj pečat slijedećih karakteristika:
Pečat Udruženja je okrugao, veličine 30mm, sa natpisom „Udruženje stručnjaka medicine rada u FBiH Salutogeneza“ na bosanskom jeziku i znakom Udruženja u sredini.

Udruženje ima svoj znak, znak Udruženja je kružnog oblika u čijem središtu se nalazi Higija sa Eskulap-ovom zmijom na desnoj ruci.

11. ZASTUPANJE UDRUŽENJA

Članak 34.

Predsjednik Udruženja i predsjednik Skupštine su ovlaštene osobe i zastupaju i predstavljaju Udruženje u pravnom prometu i u skladu sa Statutom Udruženja, Odlukama Skupštine Udruženja, a u skladu sa pozitivnim zakonskim propisima.

12. STATUSNE PROMJENE UDRUŽENJA

Članak 35.

Udruženje se može spojiti, razdvojiti, ili transformisati isključivo uz odobrenje Skupštine.

Članak 36.

Način spajanja ili razdvajanja, odnosno transformisanja, utvrđuje Skupština Udruženja prema prijedlogu predsjednika Udruženja.

Članak 37.

Odluke u pogledu statusnih promjena Udruženja, njegovo spajanje ili razdvajanje može donijeti Skupština ukoliko za odluku glasaju 2/3 članova Skupštine.

Članak 38.

Odluku o prestanku rada Udruženja može donijeti isključivo Skupština, ukoliko za Odluku glasa 2/3 članova. Udruženje prestaje sa radom i ako su ispunjeni uslovi iz člana 9. Stav 4. Zakona o Udruženjima i fondacijama (Sl. list FBiH 45/02). Također, Udruženje prestaje djelovati i ako je proteklo dvostruko više vremena od vremena utvrđenog Statutom za održavanje Skupštine, a Skupština nije održana, kao i ako se broj članova Udruženja smanji ispod broja određenog Zakonom za utemeljenje Udruženja, a Skupština u roku od 3 mjeseca od dana nastupanja ove okolnosti ne donese odluku o prijemu novih članova.

13. RASPOLAGANJE IMOVINOM I OSTALIM SREDSTVIMA UDRUŽENJA

Članak 39.

Skupština Udruženja donosi odluke 2/3 većinom članova o načinu raspolaganja imovinom i preostalim sredstvima Udruženja.

Pri donošenju Odluke o prestanku rada, Skupština će posebnom odlukom imenovati likvidatora u procesu likvidiranja Udruženja, i regulirati način raspodjele preostale imovine, u skladu sa zakonom, tako da se imovina Udruženja može dodijeliti samo drugoj nevladinoj organizaciji.

14. POSEBNE ODREDBE

Članak 40.

Udruženje može u okviru svoje djelatnosti i programskih ciljeva osnivati subjekte za radne i druge djelatnosti pod uslovima utvrđenim zakonom i ovim Statutom.

Odluku iz prethodnog stava donosi Skupština Udruženja.

Članak 41.

Udruženje za svoje obaveze odgovara svojom cjelokupnom imovinom.

Članak 42.

Udruženje mora sarađivati sa drugim udruženjima.

Udruženje može sklapati sporazume o zajedničkom radu sa međunarodnim Udruženjima, ako djelatnost tih udruženja nije u suprotnosti sa Ustavom i zakonom.

Odluku o udruživanju u smislu stava 1. i 2. Ovog članka donosi Skupština na obrazloženi prijedlog predsjednika.

15. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 43.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja.

Tuzla, 11. 03. 2010.

Broj 001/10 

Ovlaštena osoba: prof. dr. sc Nurka Pranjić, specijalista medicine rada