PRAVILNIK O UPOTREBI, ČUVANJU I UNIŠTAVANJU PEČATA

Preuzmi PDF verziju ovog pravilnika

Na osnovu člana 15. Zakona o pečatima Federacije Bosne i Hercegovine („Službeni novine Federacije BiH“ broj broj 2/94 i 21/96 i člana 33. Statuta Udruženja stručnjaka medicine rada „SALUTOGENEZA u Federaciji Bosne i Hercegovine, Upravno tijelo Udruženja donosi

P R A V I L N I K
O UPOTREBI, ČUVANJU I UNIŠTAVANJU PEČATA

I. OPŠTE ODREDBE

Član 1

Ovim Pravilnikom se uređuje način čuvanja, upotrebe i uništavanja pečata Udruženje „Salutogeneza“ u Federaciji Bosne i Hercegovine (u daljem tekstu: Udruženje), koje koristi u vršenju poslova iz svog djelokruga, a čija se sadržina i oblik utvrđuju u skladu sa Zakonom i Statutom.

Član 2

Pečatom se utvrđuje autentičnost isprave ili drugog akta kojim se odlučuje ili službeno opšti sa drugim organima, pravnim licima i građanima.

Član 3

Udruženje ima svoj pečat slijedećih karakteristika:
Pečat Udruženja je okrugao, veličine 30mm, sa natpisom „Udruženje stručnjaka medicine rada u FBiH Salutogeneza“ na bosanskom jeziku i znakom Udruženja u sredini.

Udruženje ima svoj znak, znak Udruženja je kružnog oblika u čijem središtu se nalazi Higija sa Eskulap-ovom zmijom na desnoj ruci.

II. UPOTREBA PEČATA

Član 4

O izradi pečata i njegovoj upotrebi odlučuje predsjednik Udruženja, kao i o svim drugim pitanjima vezanim za pečate koji se koriste u Udruzenju za obavljanje poslova iz Statuta u skladu sa Zakonom.

Član 5

Pečat se stavlja sa lijeve strane pored potpisa ovlaštenog lica za potpisivanje službenog akta, ako Zakonom ili drugim propisom nije drugačije određeno.

Član 6

Pečatom može rukovoditi i upotrebljavati ga samo ovlašteno službeno lice, i to samo u svrhe određene Zakionom i drugim propisima.
Predsjednik Udruženja može u pismenoj formi ovlastiti drugo lice da čuva i upotrebljava pečat.

Član 7

O primopredaji pečata sastavlja se zapisnik, koji se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ovog pravilnika.

III ČUVANJE PEČATA

Član 8

Pečat se čuva i upotrebljava u službenim prostorijama Udruženja, a izuzeto može se upotrebljavati van službenih prostorija, kada treba izvršiti određene službene radnje izvan njih.
Pečati se čuvaju u sefu-kasi ili na drugom mjestu koje se može zaključti.

IV.EVIDENCIJA O IZRAĐENIM PEČATIMA

Član 9

Evidencija svih izrađenih, uništenih ili nestalih pečata koji su izrađeni za potrebe Udruženja vodi Sekretar Udruženja, a sve pod nadzorom i ovlaštenjima predsjednika Udruženja.

V.UNIŠTAVANJE PEČATA

Član 10

Pečat koji je zbog istrošenosti ili zbog drugih razloga postao neupotrebljiv, kao i slučaju promjene naziva ili sjeditša udruženja, mora se odmah uništiti o čemu se stara predsjednik udruženja.
Smatra se da je pečat zbog istrošenosti neupotrbljiv ako se iz otiska jasno ne vidi tekst koji treba da je otisak pečata.
Pečat koji treba uništiti predsjednik Udruženja predlaže Upravnom tijelu koji donosi odluku o uništenju, a sam postupak se vrši komisijski i o tome se sačinjava zapisnik.

V.NESTANAK PEČATA

Član 11

O nestanku pečata lice zaduženo i ovlašteno za upotrebu pečata dužno je pismeno obavijestiti predsjednika udruženja.
Nestanak pečata mora se odmah prijaviti nadležnom opštinskom organu za unutrašnje poslove i oglasiti u Službenom glasniku Federacije BiH, a u slučaju kasnijeg pronalaska istog, taj pečat se uništava.
Novi pečat koji će se izraditi umjesto nestalnog pečata mora biti posebno označen.

VII. NADZOR NAD SPROVOĐENJEM UPUTSTVA

Član 12

Nadzor nad sprovođenjem i primjenom ovog Pravilnika vrši predsjednik Udruženja ili lice koje ovlasti.


VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Član 13

Obrazac Zapisnika o primopredaji pečata kao i obrazac 1. (evidencija o izgrađenim pečatima) i obrazac 2. (evidencija o uništenim pečatima), nalaze se u prilogu Pravilnika i čine njegov sastavni dio.

Član 14

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Udruženje stručnjaka medicine rada „Salutogeneza“
u Federaciji Bosne i Hercegovine

BROJ:

Tuzla, _________godine

Predsjednik udruženja

Predsjednik Skupštine