Prim. Mujačić dr. Smajl, specijalista medicine rada i sporta

Rođen 1943. godine u Miričini.

Medicinski fakultet je završio 1971. godine u Sarajevu nakon kojeg radi u Fojnici kao ljekar opšte prakse.

1976. godine stekao zvanje specijaliste medicine rada i sporta.

Od 1980. godine radi u Domu zdravlja Lukavac kao šef Službe medicine rada.

1990. godine stekao je zvanje Primarijus.

2009. godine je penzionisan.

Za vrijeme svog rada kao specijalista medicine rada pokazao je izvanredne rezultate kako u svom stručnom radu tako i u organizaciji službe. Napisao je nekoliko stručnih radova iz oblasti medicine rada. Učesnik je više kongresa i simpozijuma.

Kao penzioner radi u privatnoj ordinaciji medicine rada u Tuzli.